Angående Covid-19 - coronavirus

Med anledning av Coronaviruset vill vi förtydliga att Ortho Center Skåne/Spine Center Skåne/GHP Hud endast bedriver planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med smittsamma sjukdomar. Vi är mycket noggranna med att upprätthålla en säker miljö, fri från smitta för dig under din behandling. Av detta skäl undanber vi oss också medföljande anhöriga såvida inte patienten är ett barn eller det medicinska tillståndet kräver det. I de fall du har tecken på infektion såsom luftvägssymptom, hosta, feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken.

GHP Ortho Center Skåne: 040-651 00 50, info.skane@orthocenter.se
GHP Spine Center Skåne: 040-30 80 00, info.skane@spinecenter.se
GHP Hud Malmö: +46 701 60 90 86

PRP vid knäartros - behandlingsinformation

Grundläggande artrosbehandling

Sjukgymnastik/träning

De flesta sjukgymnastiska institutioner driver en sk. "artrosskola". Konceptet innebär en information till patienterna om vad tillståndet innebär samt ett träningsupplägg innefattande styrketräning, konditionsträning, neuromuskulär träning och vid behov även gångträning och bassängträning. Träningen har i ett antal studier visats kunna både minska smärta och öka funktionen hos patienter med knäartros.

Viktnedgång

Många patienter med knäartos är överviktiga. För att minska belastningen på leden är det viktigt att gå ner i vikt samtidigt som man tränar muskulaturen. Studier visar att viktminskning minskar smärtan och ökar funktionen vid knäartros, effekten blir större ju mer man går ner i vikt.

Smärtstillande tabletter

Enligt riktlinjerna är paracetamol (tex. Alvedon/Panodil) förstahandsval då detta är en väl beprövad och effektiv medicin vid lätt till måttlig smärta, med begränsad biverkningsrisk. Vanligen ges 1000 mg x3-4 vid behov.

Ibland behövs alternativ eller tillägg, särskilt då det finns en inflammation i leden. Då ges någon form av antiinflammatorisk tablett tex. Naproxen 250-500 mg x2 vid behov. Andra vanliga tabletter är Ipren, Diklofenak, Arcoxia etc. Dessa tabletter är mer effektiva än paracetamol men har också högre risk för biverkningar från magen - magkatarrssymptom, magsår. Om man har hjärt-kärlsjukdom eller medicinerar mot högt blodtryck bör man vara försiktig med den här typen av läkemedel.

Kortisoninjektion

Vid otillräcklig behandlingseffekt av träning och smärtstillande tabletter kan en kortisoninjektion ges i knäet. Effekten är antiinflammatorisk och därmed smärtstillande. Eftersom symptomen vid artros varierar mycket över tiden är långtidseffekterna av kortisoninjektion svåra att studera. Den kliniska erfarenheten säger att patienterna ofta har nytta i 1-3 månader av en cortisonspruta men vissa enbart någon vecka eller inte alls. Det är relativt vanligt att man inledningsvis, några dagar, får en ökad smärta/irritation i knäet efter injektionen, därefter börjar symptomen lätta. Riskerna med injektionen är små - infektion förekommer men är ytterst ovanligt. De första dagarna efter injektion bör man inte överbelasta leden med träning eller motsvarande, därefter kan man påbörja aktivitet som vanligt om allt känns bra. Kortison har också en brosknedbrytande effekt vid upprepad användning varför man i klinisk praxis vanligen inte ger fler än 2-3 sprutor per år.

Ovanstående behandling grundar sig på Socialstyrelsens riktlinjer och lokala/regionala vårdprogram och rutiner för knäartros och har stöd i ett stort antal vetenskapliga studier.

PRP-behandling vid knäartros

PRP står för Platelet Rich Plasma vilket översatt till svenska betyder blodplasma som är rik på blodplättar (trombocyter). Dessa trombocyter koncentreras i blodplasman vid centrifugering av ett blodprov.

Därefter injiceras de i behandlingssyfte vid olika smärttillstånd i senor och leder. Metoden har rönt stort intresse de senaste 10-15 åren och användningen ökar successivt.

Blodplättarnas effekt i detta sammanhang är inte fullständigt kartlagd men man vet att de bland annat

 • stimulerar stamceller (MSC) att utmogna till brosk- och benceller
 • minskar inflammationsmarkörer och ledsvullnad
 • minskar onormal ”förstoring” av broskceller, vilket utgör ett känt stadium i artrosprocessen

Vetenskapligt har behandlingen studerats i varierande omfattning vid olika smärttillstånd. Den starkaste evidensen ter sig föreligga vid behandling av knäartros där ett mycket stort antal studier visar bättre och långvarigare effekt än koksaltinjektion (placebo), hyaluronsyrainjektion eller kortisoninjektion, se referenslista. Av detta skäl har GHP Ortho Center valt att införliva metoden i behandlingen av knäartros i utvalda fall där sedvanlig icke kirurgisk behandling inte ger nöjaktigt resultat.

Indikationer

Radiologiskt verifierad lätt till måttlig knäartros (Kellgren-Lawrence 1-3).

Kvarstående signifikanta symptom (värk/smärta/svullnad/funktionsinskränkning) trots adekvat sedvanlig artrosbehandling.

Operation, vinkeloperation eller knäprotes, inte aktuellt.

Kontraindikation

Aktiv eller genomgången cancersjukdom.

Relativa kontraindikationer

Behandling med Waran eller annan potent antikoagulantia.

Aktivt intag av antiinflammatoriska tabletter, NSAID (man bör således sluta med detta ett par dagar inför behandlingen och hålla upp under hela behandlingen).

Procedur

Vi använder oss av ett system som kallas ACP (Autologous Conditioned Plasma) bla. baserat på följande studie:

Intra-articular autologous conditioned plasma injections provide safe and efficacious treatment for knee osteoarthritis. Smith, P. Am J Sports Med. 2016;44:884–91.

FDA-regulated, double-blind, placebocontrolled study demonstrating significantly greater improvements in patients treated with LP-PRP compared to saline up to 12 months.

En injektion per vecka i tre veckor är grundbehandlingen. Ev. kan en fjärde injektion ges efter 4-6 månader om symptomen tilltar.

Biverkningar/risker

Inga allvarliga biverkningar har rapporterats. Infektionsrisken vid ledinjektion är mycket låg. De biverkningar som enligt litteraturen kan förekomma är i regel ospecifika och övergående, såsom smärta, stelhet, svullnad, yrsel, illamående, huvudvärk, svettning, hjärtklappning. Vår erfarenhet är att dessa biverkningar är mycket ovanliga.

Under behandlingen

Om allt känns bra kan man leva på vanligt sätt. Man rekommenderar dock att man undviker tung/ansträngande träning för benen under behandlingsperioden.

Resultat/effekt

En övervägande del av studierna visar på goda resultat, enstaka studier visar dock inte någon säker effekt. Den största svårigheten när det gäller att bedöma resultaten och jämföra studier är den stora variation som föreligger mellan olika typer av PRP-beredning och behandlingsrutin. Patientsammansättningen och graden av artros skiljer sig också mellan studierna. Enligt de flesta studier tar det några veckor innan man uppnår behandlingseffekt vilket innebär minskad smärta/värk och svullnad samt förbättrad funktion. Effekten kan enligt olika studier kvarstå i 6-24 månader. Det finns ett visst vetenskapligt och empiriskt stöd för att en upprepad dos efter 6 eller 12 månader kan förlänga effekten i det fall symptomen blir mer påtagliga igen vid denna tid.

Referenser PRP-beh.

 1. Orthop J Sports Med. Länk till annan webbplats.2021 Mar; 9(3): 2325967120973284. Effectiveness of Platelet-Rich Plasma in the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Meta-analysis of Randomized Controlled Clinical Trials. Liu-yan Nie Länk till annan webbplats., MBBS,* Kun Zhao Länk till annan webbplats., MBBS,† Jiaqi Ruan Länk till annan webbplats., MBBS,† and Jing Xue Länk till annan webbplats., PhD*‡

 2. 2021 Mar 10;S0749 (21) 00222-X. doi:10.1016/j.arthro.2021.045. Intra-Articular Injections of Platelet-Rich Plasma, Adipose Mesenchymal Stem Cells, and Bone Marros Mesenchymal Stem Cells Associated With Better Outcomes Than Hyaluronic Acid and Saline in Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Network Meta-analysis. Di Zhao Länk till annan webbplats., Jian-Ke Pan Länk till annan webbplats. , Wei-Yi Yang Länk till annan webbplats. , Yan-Hong Han Länk till annan webbplats. , Ling-Feng Zeng Länk till annan webbplats. , Gui-Hong Liang Länk till annan webbplats. , Jun Liu Länk till annan webbplats.

 3. SICOT J. Länk till annan webbplats.2021; 7: 6. Published online 2021 Mar 1. doi: 1051/sicotj/2021003 Länk till annan webbplats.. Platelet-rich plasma as an effective biological therapy in early-stage knee osteoarthritis: One year follow up. Deepak Rai Länk till annan webbplats., Jyotsana Singh Länk till annan webbplats., Thimmappa Somashekharappa Länk till annan webbplats. and Ajit Singh Länk till annan webbplats..

 4. Clin Rheumatol. 2021 Jan;40(1):263-277. doi: 10.1007/s10067-020-05185-2.Epub 2020 Jun 12. The effects of platelet-rich plasma injection in knee and hip osteoarthritis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Yujie Dong Länk till annan webbplats., Butian Zhang Länk till annan webbplats., Qi Yang Länk till annan webbplats., Jiajing Zhu Länk till annan webbplats., Xiaojie Sun Länk till annan webbplats.

 5. Curr Rheumatol Rev. 2021 Jan 14. doi: 10.2174/1573397117666210114151701. Online ahead of print. Does Intra-Articular Injection of Platelet-Rich Plasma Have an Effect on Cartilage Thickness in Patients with Primary Knee Osteoarthritis? Noha M Abdel Baki Länk till annan webbplats., Zeinab O Nawito Länk till annan webbplats., Nehal M S Abdelsalam Länk till annan webbplats., Dina Sabry Länk till annan webbplats., Hossam Elashmawy Länk till annan webbplats., Nagy A Seleem Länk till annan webbplats., Azza Ali Abdel-Azeem Taha Länk till annan webbplats., Mohamed El Ghobashy Länk till annan webbplats.Editorial Commentary.

 6. Volume 36, Issue 12, P3079-3080, December 01, 2020. Editorial Commentary: Platelet-Rich Plasma and Hyaluronic Acid Injection for Knee Osteoarthritis Are Both Cost Effective. Erik Hohmann, M.B.B.S., F.R.C.S., F.R.C.S., (Tr&Orth)., Ph.D., M.D., Associate Editor

 7. 2020 Sep; 12(9): e10575. Published online 2020 Sep 21. doi: 10.7759/cureus.10575 Länk till annan webbplats.. Regenerative Medicine for Knee Osteoarthritis – The Efficacy and Safety of Intra-Articular Platelet-Rich Plasma and Mesenchymal Stem Cells Injections: A Literature Review. Monitoring Editor: Alexander Muacevic and John R Adler. Hoi Leng Ip Länk till annan webbplats.,Debashis Kumar Nath Länk till annan webbplats.,Safia H Sawleh Länk till annan webbplats., Md. Humayun Kabir Länk till annan webbplats., and Nusrat Jahan Länk till annan webbplats.

 8. J Exp Orthop. 2020 Sep 3;7(1):64. doi: 10.1186/s40634-020-00282-2. Platelet-rich plasma (PRP) as therapy for cartilage, tendon and muscle damage - German working group position statement. T Tischer Länk till annan webbplats., G Bode Länk till annan webbplats. , M Buhs Länk till annan webbplats. , B Marquass Länk till annan webbplats. , S Nehrer Länk till annan webbplats. , S Vogt Länk till annan webbplats. , W Zinser Länk till annan webbplats. , P Angele Länk till annan webbplats. , G Spahn Länk till annan webbplats. , G H Welsch Länk till annan webbplats. , P Niemeyer Länk till annan webbplats. , H Madry Länk till annan webbplats.

 9. Arch Orthop Trauma Surg. 2020 Jul 28. doi: 10.1007/s00402-020-03551-y.Online ahead of print. Comparison between intra-articular infiltrations of placebo, steroids, hyaluronic and PRP for knee osteoarthritis: a Bayesian network meta-analysis. Filippo Migliorini Länk till annan webbplats., Arne Driessen Länk till annan webbplats., Valentin Quack Länk till annan webbplats., Nadja Sippel Länk till annan webbplats., Brian Cooper Länk till annan webbplats., Yasser El Mansy Länk till annan webbplats., Markus Tingart Länk till annan webbplats., Jörg Eschweiler Länk till annan webbplats.

 10. Acta Orthop. Länk till annan webbplats.2020; 91(6): 743–749. Published online 2020 Jul 23. doi: 1080/17453674.2020.1795366 Länk till annan webbplats.. Intra-articular injection with Autologous Conditioned Plasma does not lead to a clinically relevant improvement of knee osteoarthritis: a prospective case series of 140 patients with 1-year follow-up. Jasmijn V Korpershoek Länk till annan webbplats., Lucienne A Vonk Länk till annan webbplats., Tommy S De Windt Länk till annan webbplats., Jon Admiraal Länk till annan webbplats., Esmee C Kester Länk till annan webbplats., Nienke Van Egmond Länk till annan webbplats., Daniël B F Saris Länk till annan webbplats., and Roel J H Custers Länk till annan webbplats.

 11. J Orthop Surg Res. 2020 Jul 10;15(1):257. doi: 10.1186/s13018-020-01753-z. Intra-articular platelet-rich plasma vs corticosteroids in the treatment of moderate knee osteoarthritis: a single-center prospective randomized controlled study with a 1-year follow up Andrejs Elksniņš-Finogejevs Länk till annan webbplats. , Luis Vidal Länk till annan webbplats., Andrejs Peredistijs Länk till annan webbplats.

 12. 2020 Jul;36(7):1983-1991.e1. doi: 10.1016/j.arthro.2020.02.004. Epub 2020 Feb 14.. What Is the Appropriate Price for Platelet-Rich Plasma Injections for Knee Osteoarthritis? A Cost-Effectiveness Analysis Based on Evidence From Level I Randomized Controlled Trials. Ilya Bendich Länk till annan webbplats., William J Rubenstein Länk till annan webbplats., Brian J Cole Länk till annan webbplats., C Benjamin Ma Länk till annan webbplats., Brian T Feeley Länk till annan webbplats., Drew A Lansdown Länk till annan webbplats.

 13. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020 Jun 24. doi: 10.1007/s00167-020-06102-5.Online ahead of print. Intra-articular injections of platelet-rich plasma in symptomatic knee osteoarthritis: a consensus statement from French-speaking experts Florent Eymard Länk till annan webbplats., Paul Ornetti Länk till annan webbplats., Jérémy Maillet Länk till annan webbplats., Éric Noel Länk till annan webbplats., Philippe Adam Länk till annan webbplats., Virginie Legré-Boyer Länk till annan webbplats., Thierry Boyer Länk till annan webbplats., Fadoua Allali Länk till annan webbplats., Vincent Gremeaux Länk till annan webbplats., Jean-François Kaux Länk till annan webbplats., Karine Louati Länk till annan webbplats., Martin Lamontagne Länk till annan webbplats., Fabrice Michel Länk till annan webbplats., Pascal Richette Länk till annan webbplats., Hervé Bard Länk till annan webbplats., GRIP (Groupe de Recherche sur les Injections de PRP, PRP Injection Research Group) Länk till annan webbplats.

 14. 2020 Jun 19;1947603520931170. doi: 10.1177/1947603520931170.Online ahead of print. PRP Injections for the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Giuseppe Filardo Länk till annan webbplats., Davide Previtali Länk till annan webbplats., Francesca Napoli Länk till annan webbplats., Christian Candrian Länk till annan webbplats., Stefano Zaffagnini Länk till annan webbplats., Alberto Grassi Länk till annan webbplats.

 15. Biomed Res Int. Länk till annan webbplats.2020; 2020: 8243865. Published online 2020 Jan 31. doi: 1155/2020/8243865 Länk till annan webbplats.. Platelet-Rich Plasma for Sport-Active Patients with Knee Osteoarthritis: Limited Return to Sport. Sante Alessandro Altamura Länk till annan webbplats., Alessandro Di Martino Länk till annan webbplats., Luca Andriolo Länk till annan webbplats., Angelo Boffa Länk till annan webbplats., Stefano Zaffagnini Länk till annan webbplats., Annarita Cenacchi Länk till annan webbplats., Maria Stella Zagarella Länk till annan webbplats., and Giuseppe Filardo Länk till annan webbplats.

 16. J Pain Res. 2020 Jan 10;13:65-73.doi: 10.2147/JPR.S204788. eCollection 2020. MRI Changes After Platelet Rich Plasma Injection in Knee Osteoarthritis (Randomized Clinical Trial) Seyed Ahmad Raeissadat Länk till annan webbplats., Elham Ghorbani Länk till annan webbplats., Morteza Sanei Taheri Länk till annan webbplats., Reza Soleimani Länk till annan webbplats., Seyed Mansoor Rayegani Länk till annan webbplats., Marzieh Babaee Länk till annan webbplats., Sara Payami Länk till annan webbplats.

 17. Cell Tissue Res. Länk till annan webbplats.2019 Feb 13. doi: 10.1007/s00441-019-02996-x. [Epub ahead of print] The use of PRP injections in the management of knee osteoarthritis. O'Connell B Länk till annan webbplats., Wragg NM Länk till annan webbplats., Wilson SL Länk till annan webbplats..

 18. Am J Sports Med. Länk till annan webbplats.2018 Dec 13:363546518814532. doi: 10.1177/0363546518814532. [Epub ahead of print] Platelet-Rich Plasma Versus Hyaluronic Acid Injections for the Treatment of Knee Osteoarthritis: Results at 5 Years of a Double-Blind, Randomized Controlled Trial. Di Martino A Länk till annan webbplats., Di Matteo B Länk till annan webbplats., Papio Länk till annan webbplats. T Länk till annan webbplats., Tentoni Länk till annan webbplats. F Länk till annan webbplats., Selleri Länk till annan webbplats. F Länk till annan webbplats., Cenacchi Länk till annan webbplats. A Länk till annan webbplats., Kon E Länk till annan webbplats., Filardo G Länk till annan webbplats..

 19. Curr Rev Musculoskelet Med. Länk till annan webbplats.2018 Dec;11(4):583-592. doi: 10.1007/s12178-018-9524-x.Clinical Update: Why PRP Should Be Your First Choice for Injection Therapy in Treating Osteoarthritis of the Knee. Cook CS Länk till annan webbplats.1, Smith PA Länk till annan webbplats..

 20. Curr Rev Musculoskelet Med. Länk till annan webbplats.2018 Dec;11(4):624-634. doi: 10.1007/s12178-018-9527-7. Current Clinical Recommendations for Use of Platelet-Rich Plasma. Le ADK Länk till annan webbplats., Enweze L Länk till annan webbplats., DeBaun MR Länk till annan webbplats., Dragoo JL Länk till annan webbplats..

 21. Curr Rev Musculoskelet Med. Länk till annan webbplats.2018 Dec;11(4):607-615. doi: 10.1007/s12178-018-9521-0. Platelet-Rich Plasma and the Knee-Applications in Orthopedic Wasserman A Länk till annan webbplats., Matthewson G Länk till annan webbplats., MacDonald P Länk till annan webbplats..

 22. J Orthop Traumatol. Länk till annan webbplats.2018 Aug 20;19(1):3. doi: 10.1186/s10195-018-0501-3. Clinical and radiographic comparison of a single LP-PRP injection, a single hyaluronic acid injection and daily NSAID administration with a 52-week follow-up: a randomized controlled trial. Buendía-López D Länk till annan webbplats., Medina-Quirós M Länk till annan webbplats., Fernández-Villacañas Marín MÁ Länk till annan webbplats..

 23. Nagoya J Med Sci. 2018 Feb;80(1):39-51. doi: 10.18999/nagjms.80.1.39. Intra-articular platelet-rich plasma (PRP) injections for treating knee pain associated with osteoarthritis of the knee in the Japanese population: a phase I and IIa clinical trial. Taniguchi Y Länk till annan webbplats., Yoshioka T Länk till annan webbplats., Kanamori A Länk till annan webbplats., Aoto K Länk till annan webbplats., Sugaya H Länk till annan webbplats., Yamazaki M Länk till annan webbplats..

 24. 2018 May;34(5):1719-1729. doi: 10.1016/j.arthro.2018.01.048. Epub 2018 Apr 5. Biological Treatment for Osteoarthritis of the Knee: Moving from Bench to Bedside-Current Practical Concepts. Chahla J Länk till annan webbplats., Mandelbaum BR Länk till annan webbplats..

 25. Histol Länk till annan webbplats. Histopathol Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats.2018 Jun;33(6):609-618. doi: 10.14670/HH-11-961. Epub 2018 Jan 9. The matrix synthesis and anti-inflammatory effect of autologous leukocyte-poor platelet rich plasma in human cartilage explants. Simental-Mendía Länk till annan webbplats. M Länk till annan webbplats., Vilchez-Cavazos Länk till annan webbplats. F Länk till annan webbplats., García- Länk till annan webbplats.Garza Länk till annan webbplats. R Länk till annan webbplats., Lara-Arias J Länk till annan webbplats., Montes Länk till annan webbplats.-de- Länk till annan webbplats.Oca Länk till annan webbplats.-Luna R Länk till annan webbplats., Said-Fernández S Länk till annan webbplats., Martínez Länk till annan webbplats.-Rodríguez HG Länk till annan webbplats..

 26. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation: April 2018 - Volume 97 - Issue 4 - p 248–254 Länk till annan webbplats.. Effects of Platelet-Rich Plasma on Pain and Muscle Strength in Patients With Knee Osteoarthritis. Wu, Yung-Tsan, MD; Hsu, Kao-Chih, MD; Li, Tsung-Ying, MD; Chang, Cheng-Kuang, MD; Chen, Liang-Cheng, MD, MS

 27. Biomed Res Int. Länk till annan webbplats.2017;2017:7538604. doi: 10.1155/2017/7538604. Epub 2017 Aug 20. Responders to Platelet-Rich Plasma in Osteoarthritis: A Technical Analysis. Milants C Länk till annan webbplats., Bruyère O Länk till annan webbplats., Kaux JF Länk till annan webbplats..

 28. Radiologia Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats.2018 Nov - Dec;60(6):465-475. doi: 10.1016/j.rx.2018.08.006. Epub 2018 Sep 28. Platelet-rich plasma: myth or reality? [Article in English, Spanish] Martínez-Martínez A Länk till annan webbplats., Ruiz-Santiago F Länk till annan webbplats., García-Espinosa J Länk till annan webbplats..

 29. Int J Rheum Dis. Länk till annan webbplats.2017 Nov;20(11):1612-1630. doi: 10.1111/1756-185X.13233. Epub 2017 Dec 5. Intra-articular platelet-rich plasma injections for knee osteoarthritis: An overview of systematic reviews and risk of bias considerations. Xing D Länk till annan webbplats., Wang B Länk till annan webbplats., Zhang W Länk till annan webbplats., Yang Z Länk till annan webbplats., Hou Y Länk till annan webbplats., Chen Y Länk till annan webbplats., Lin J Länk till annan webbplats..

 30. 2017 Mar;33(3):659-670.e1. doi: 10.1016/j.arthro.2016.09.024. Epub 2016 Dec 22. Efficacy of Platelet-Rich Plasma in the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Dai WL Länk till annan webbplats., Zhou AG Länk till annan webbplats., Zhang H Länk till annan webbplats., Zhang J Länk till annan webbplats..

 31. Exp Ther Med. Länk till annan webbplats.2018 Mar;15(3):3096-3102. doi: 10.3892/etm.2018.5794. Epub 2018 Jan 24. Platelet-rich plasma shows beneficial effects for patients with knee osteoarthritis by suppressing inflammatory factors. Huang G Länk till annan webbplats., Hua S Länk till annan webbplats., Yang T Länk till annan webbplats., Ma J Länk till annan webbplats., Yu W Länk till annan webbplats., Chen X Länk till annan webbplats.

 32. Am J Sports Med. Länk till annan webbplats.2016 Apr;44(4):884-91. doi: 10.1177/0363546515624678. Epub 2016 Feb 1. Intra-articular Autologous Conditioned Plasma Injections Provide Safe and Efficacious Treatment for Knee Osteoarthritis: An FDA-Sanctioned, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Clinical Trial. Smith PA Länk till annan webbplats..

 33. Am J Sports Med. Länk till annan webbplats.2017 Feb;45(2):339-346. doi: 10.1177/0363546516665809. Epub 2016 Oct 21. Hyaluronic Acid Versus Platelet-Rich Plasma: A Prospective, Double-Blind Randomized Controlled Trial Comparing Clinical Outcomes and Effects on Intra-articular Biology for the Treatment of Knee Osteoarthritis. Cole BJ Länk till annan webbplats., Karas V Länk till annan webbplats., Hussey K Länk till annan webbplats., Pilz K Länk till annan webbplats., Fortier LA Länk till annan webbplats..

 34. Am J Sports Med. Länk till annan webbplats.2016 Mar;44(3):792-800. doi: 10.1177/0363546515580787. Epub 2015 Apr 29. Effect of Leukocyte Concentration on the Efficacy of Platelet-Rich Plasma in the Treatment of Knee Osteoarthritis. Riboh Länk till annan webbplats. JC Länk till annan webbplats.1, Saltzman BM Länk till annan webbplats.2, Yanke Länk till annan webbplats. AB Länk till annan webbplats.2, Fortier L Länk till annan webbplats.3, Cole BJ Länk till annan webbplats.2.

 35. Arthroscopy. Länk till annan webbplats. 2016 Mar;32(3):495-505. doi: 10.1016/j.arthro.2015.08.005. Epub 2015 Oct 1. Efficacy of Intra-articular Platelet-Rich Plasma Injections in Knee Osteoarthritis: A Systematic Review. Meheux CJ Länk till annan webbplats.1, McCulloch PC Länk till annan webbplats.1, Lintner DM Länk till annan webbplats.1, Varner KE Länk till annan webbplats.1, Harris JD Länk till annan webbplats.2.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.