Kvalitet och resultat

Vårt kvalitetsarbete

Vi sätter alltid patienterna i första rummet och det är just deras behov som är grunden till vilken vård som ska erbjudas. Vi är tillgängliga, följer patienterna genom hela vårdförloppet och bemöter varje enskild person på ett positivt sätt och med ett stort engagemang. Något som skapar ett starkt förtroende för oss och i slutändan leder till nöjda patienter och god kvalitet på vården vi erbjuder.

Vi är i dag ett starkt alternativ när patienterna ska välja vårdgivare inom våra olika specialiteter och vi ser oss som ett viktigt komplement till den offentliga vården. Hos oss erbjuder vi ledande specialistkompetens redan vid den första vårdkontakten och dessa följer sedan patienten genom hela vårdförloppet. Oavsett om man är landstingspatient, har en sjukvårdsförsäkring eller är privatbetalande, så har man möjlighet att söka vård på våra kliniker.

Våra kliniker utgör attraktiva arbetsplatser för specialiserad personal som får ägna sig åt det de är bäst på. Här är det högt i tak med snabba beslutsvägar och våra drygt 400 medarbetare får ständig feedback på sitt arbete. Enheterna drivs i en decentraliserad struktur där allas insatser syns och det finns stora möjligheter att påverka verksamhetens utveckling.

Forskning och utveckling

Trots hög vårdnivå vill vi ständigt bli bättre och ligga i frontlinjen inom våra specialiteter. Det gör vi bland annat genom utveckling och innovation av olika metoder och processer och genom utbildning och forskning. Vi mäter noggrant kvaliteten på det vi gör och är transparenta och öppna med resultaten. Vi samverkar inte bara internt mellan våra egna kliniker utan har även externa utbyten och projekt med bland annat primärvård, landsting, universitet och de stora sjukhusen.

Vi uppmuntrar till forskning och ser det som en viktig del av utvecklingsarbetet. Det skapar dessutom intressanta arbetsplatser och attraherar duktig personal. Läkare på flera av våra kliniker har tid avsatt för forskning.

Vi känner ett stort ansvar att utbilda nästa generations specialister och hjälper därför aktivt till med att hitta lösningar som ska underlätta detta. Vi har ett flertal ST-utbildningar på våra kliniker och utbildar specialister inom bland annat ryggkirurgi och ortopedi.

Patientsäkerhet

Patientnöjdhet mottagning

Patientnöjdhet efter operation

Patientnöjdhet efter fysioterapi

Forskning och publikationer

Medicinska resultat

Patientsäkerhet

Ortho Center arbetar systematiskt med kontroll av kvalitet på behandling och omvårdnad. Alla medarbetare på Ortho Center har ett ansvar för att arbetsplatsens bestämmelser för arbetsmiljö och säkerhet följs.

Alla som varit hos oss på nybesök eller blivit opererade ombeds fylla i en patientnöjdhetsenkät som sedan sammanställs och ger oss input till vidare förbättringsarbete.

Ett uppföljningssamtal från operationsavdelningen sker alltid dagen efter operation hem till patienten för att ställa frågor enligt förbestämd mall om smärta, bandage osv.

Ortho Center jobbar efter ett systematiskt patientsäkerhetsarbete som innebär att arbeta förebyggande och därmed förhindra vårdskador i samband med behandling såsom infektioner och andra komplikationer. En aktiv riskhantering sker i form av kontinuerlig rapportering till respektive enhetschef som tillsammans med sin arbetsgrupp ser över händelsen och eventuell åtgärd vidtas. Kvalitetssamordnare på Ortho Center sammanställer sedan en rapport över alla händelser varje kvartal med överlämning till Ortho Centers ledningsgrupp.

Patientnöjdhet mottagning

Patientnöjdhet efter operation

Patientnöjdhet efter fysioterapi

Forskning och publikationer

Samtliga läkare på Ortho Center Skåne har bedrivit vetenskaplig forskning. De flesta vid medicinska fakulteten, Lunds Universitet, och flertalet för erhållande av doktorsgrad inom medicinsk vetenskap, med dr (eng. PhD), via Ortopediska kliniken el. Handkirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund-Malmö. Vid intresse finner du deras respektive publikationslistor i de CV som ligger under presentationen av varje läkare: https://orthospinecenter.se/om-oss/medarbetare Länk till annan webbplats.


Medicinska resultat

Våra resultat från svenska korsbandsregistret redovisas nedan i jämförelse med riksgenomsnittet.

Resultat 2014-2018

VARIABEL

1/OCS311

2/OCS311

1/ÖVR. KLIN.

2/ÖVR. KLIN.

EQ5 SCORE

0,7868 (34)

0,8414 (28)

0,7427 (7069)

0,7953 (3252)

EQ5 0-100

75,4 (33)

78,3 (29)

72,4 (6591)

73,6 (3744)

KOOS SMÄRTA

84,4 (43)

85,9 (29)

83,6 (7849)

83,3 (3840)

KOOS SYMTOM

76,7 (43)

80,4 (29)

75,6 (7849)

76,1 (3840)

KOOS ADL

88,5 (43)

89,2 (29)

90,9 (7849)

90,3 (3840)

KOOS FUNKTION

66,3 (43)

66,9 (29)

62,9 (7849)

62,9 (3840)

KOOS LIV

60,8 (43)

63,6 (29)

57,2 (7849)

58,4 (3840)

Tolkning

1/OCS311

1-årsresultat Ortho Center Skåne (antal svar inom parentes)

2/OCS311

2-årsressultat Ortho Center Skåne (antal svar inom parentes)

1/ÖVR. KLIN

1-årsressultat Övriga kliniker i Sverige (antal svar inom parentes)

2/ÖVR. KLIN

2-årsressultat Övriga kliniker i Sverige (antal svar inom parentes)

EQ-5D är en standardiserad självskattningsskala för hälsostatus utvecklat av EuroQolgruppen som ett enkelt, generellt mått på hälsa för användning i kliniska och hälsoekonomiska sammanhang för somatisk och psykiatrisk vård. Skalan innehåller 5 items med tre svarsnivåer avseende fem dimensioner (rörlighet, hygien, aktiviteter, smärta/besvär och oro/nedstämdhet) samt en VAS-skala. De fem frågorna ställs samman till ett hälsoindex enligt en matematisk formel, som validerats mot befolkningen i flera länder. Detta index kan variera mellan 1 och -0,594. VAS-skalan varierar mellan 100 och 0. Värdet 1 motsvarar fullständig hälsa och 0 ett hälsotillstånd som befolkningen värderat till att vara lika illa som att vara död.

KOOS är ett knäspecifikt instrument framtaget för att utvärdera patientens uppfattning om sina knän och knärelaterade problem. KOOS utvärderar fem knäspecifika patientrelevanta aspekter: 1. Smärta 2. Andra symptom som svullnad, ledrörlighet och mekaniska symptom. 3. Funktionsnedsättningar på dagliga livets nivå. 4. Funktionsnedsättningar vid sport och fritidsaktiviteter. 5. Psykologiska och sociala aspekter som medvetenhet om knät och livsstilsförändringar.

Beräkning av KOOS-poäng:

Poäng för de fem patientrelevanta aspekterna av KOOS beräknas var för sig. Smärta (nio frågor); Symptom (sju frågor); ADL-funktion (17 frågor), Sport och Fritidsfunktion (fem frågor); Knärelaterad livskvalitet (fyra frågor). Först summeras poängen för varje delskala, därefter transformeras skalan till en 0-100 skala där noll betyder extrema knäproblem och 100 inga knäproblem, vilket är det vanligaste bland ortopediska skalor och bland generiska instrument. En totalpoäng för alla fem KOOS-delskalorna beräknas inte eftersom de inte alltid samvarierar och det oftast är önskvärt att tolka och analysera de fem olika aspekterna var för sig.