Instabilitet

Instabilitet

Jämte smärttillstånd i axeln är instabilitet det vanligaste axelproblemet. Den aktive kan känna av alltifrån återkommande ostadighetskänsla, det vill säga en känsla av att axelleden delvis går ur led (subluxation), till att axelleden faktiskt går helt ur led (luxation), vilket kan leda till flera luxationer. I vissa fall kan instabilitet ge symptom med enbart smärta, till exempel vid snabba rörelser av axelleden, vilket i regel oftast sker hos unga idrottare. Instabiliteten hos dessa unga idrottare, till exempel aktiva i kastidrotter eller handboll, har uppstått genom våld eller successiv uttöjning av ledkapseln, oftast till följd av upprepad uttöjning. Det kan även förekomma medfödd överrörlighet, som kan ge stora besvär när det ställs ökade krav på axelns stabilitet, till exempel inom kast-, racket- eller bollidrotter, som handboll eller basketboll. Det finns olika typer av instabilitet, där behandling och prognos skiljer sig beroende på uppkomstmekanism. Instabilitet kan förekomma i flera riktningar, vanligast är framåt, men även bakåt och neråt förekommer.

Axelluxation

Skademekanism

Akut axelledsluxation är en vanlig skada. Den drabbar ungefär två procent av befolkningen. Risken är högre bland idrottare som belastar axelleden mycket, till exempel ishockeyspelare. Ungefär sju procent av alla ishockeyspelare råkar ut för en axelledsluxation under sin karriär. Främre axel-leds-luxa-tion, det vill säga armen förs framåt/neråt, sker i 95 procent av fallen. Bakre axel-leds-luxa-tion är ovanlig, men förekommer. I vissa fall uppstår så kallad flerriktad instabilitet, som samtidigt kan vara framåt/bakåt/neråt. Det sistnämnda är vanligast hos unga idrottare, som vanligtvis har smärta som dominerande symptom.

Främre axelledsluxation sker oftast vid utåt-/bakåtrotation av armen alternativt vid fall på utsträckt arm. Hos majoriteten (över 90 procent) av de som ådragit sig en akut främre axelledsluxation, har ledkapseln slitits av från sitt fäste på framkanten av ledhålan. Denna skada kallas Bankartskada (bild 10.10 och 10.11). Om ledkapseln inte läker tillbaka till sitt ursprungliga fäste, är det risk för återkommande instabilitetsbesvär. Komplikationer med nervskada uppstår sällan vid axelledsluxation.

Bild 10.11. Axelns ledpanna sedd från sidan efter att axeln gått ur led framåt, med en Bankartskada på framsidan av axeln, från bicepssenans fäste ”klockan 1” till längst ner ”klockan 6”.

Behandling av axelluxation

Axeln bör reponeras, det vill säga läggas rätt snarast möjligt. Om detta görs inom några minuter, innan muskelkramp har uppstått, går det relativt lätt. Det finns flera metoder att lägga axeln rätt på. Det kan antingen göras med en rotationsmanöver eller genom att dra i armens längdriktning när den skadade ligger på mage. Detta kallas ”hängande arm-metod”. Metoden är ofarlig och kan med lätthet prövas av kunnig sjukvårdspersonal även på idrottsfältet. Det kan ta några minuter tills axeln åter hamnar i rätt läge.

Ett stabiliserande bandage läggs ofta efter att armen har reponerats till rätt läge. Detta är dock inte nödvändigt för att minska risken för återfall, utan görs bara som smärtlindring. Axelbandaget kan avlägsnas efter 1–2 dagar och rehabilitering påbörjas. Längre immobilisering med axelbandage ändrar inte risken för återfall.

Återkommande axelinstabilitet

Skademekanism

Instabilitet med upprepade besvär är vanliga inom idrotten, antingen i form av luxation (axeln går helt ur led) eller subluxation med instabilitetskänsla, det vill säga det känns som att axeln går delvis ur led och hoppar tillbaka av sig själv. Det förekommer i regel en Bankartskada, det vill säga ledkapsel och broskring har slitits loss från sitt benfäste framtill.

Behandling

Hos idrottare med återkommande axelinstabilitetsproblem är operation oftast nödvändig. Det finns en stor mängd olika operationstekniker. Dagens rekommenderade teknik är med Bankartoperation, där broskring, ledkapsel och ledband fästs tillbaka till sitt ursprungliga fäste mot ledpannan. Denna operation kan med fördel göras med titthålsteknik. Titthålstekniken minskar omfattningen av det operativa ingreppet och förkortar därmed rehabtiden och minskar rörelsekränkningen. Fördjupad röntgenundersökning med både slätröntgen och magnetkamera är av stort värde för operationen. Med en sådan undersökning kan ledkapselskada och skada på bråskringen bedömas.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering

Patientinformation vid stabilitetsoperation Axelled Pdf, 1.1 MB.